Barozzi Veiga

  • Museum of Fine Arts

    Barozzi Veiga | Architecture > Europe | 2019-10-31 09:07:17

    Cuộc thi đơn lẻ cho tòa nhà MCBA mới trờ thành dự án biến khu vực đặc biệt này của Lausanne thành một khu vực mới dành riêng cho nghệ thuật; vào năm 2021, sẽ có ba bảo tàng chính được kết hợp xây dựng.