Urban Planning >> America

  • City Center DC

    Foster and Partners | Urban Planning > America | 2013-07-11 16:30:15

    Lấy cảm hứng từ mô hình đường phố châu Âu, phá vỡ hệ thống đường kẻ ô hiện có, kế hoạch này sẽ sắp xếp lại và mở rộng lối đi có từ thế kỷ 18 chạy giữa các khối công trình. Những con đường rợp bóng cây, hoàn chỉnh với chụp đèn kiểu Washington cổ điển của các bóng đèn đường, được trồng lại với các loài cây địa phương để kết hợp liền mạch với bối cảnh lịch sử.